Friday, 12 December 2014

Stwff bod dal yn dryslyd i fi


Gwylio fy mab dysgu sut i siarad yn diddorol iawn i fi. Mae plant yn lot gwell dysgu na oedolion achos so nhw'n cwestiwn unrhywbeth.

Bydd Iwan dweud "count Mummy, cyfri Dadi" neu "The car's red Mummy, car yn goch Dadi"  heb gofyn pam mae'n wahanol. Fel oedolion mae'n mwy anodd gwneud hyn. Rydyn ni'n cwestiwn popeth. "Pam yw hwn?"

Wnes i wneud penderfyniad trio dysgu fel plentyn. Jyst gwrando a copy. Fel mae'n digwydd, mae rhai o pethe bod pobl meddwl amhosib (treigladau) yn fwy hawdd y ffordd yma. Dwi ddim yn deall wastad pam dwi'n newid c - g, neu c - ch ond pawb arall gwneud e, felly bydda i'n hefyd. Dwi'n meddwl mod i'n ocê gyda threigladau, a gwell na os o'n i'n eistedd yn ystafell class dysgu bwrdd treigladau. ( mutation table??)

Ond, er mod i'n trio dysgu heb meddwl amdano fe, mae'n 2/3 pethe gwneud dim sense i fi. Dim sense o gwbl, ac sai'n gweld yr atebion ar google, felly, dwi'n gofyn i chi gyd!

1 - 10 munud.
      Pam yw Deg munud DENG munud weithiau? Dwi'n clywed hyn ar Radio Cymru neu S4C, ond sai'n deall pryd dweud deg a phryd deng.

2. - i, am, dros, ar gyfer - for (Mwy dryslyd na unrhyw treiglad i fi!)
      Dwi'n gwybod taw Saesneg sydd ar fai achos 1 gair (for) defnyddio llawer ffordd wahanol, ond dim cliw 'da fi pryd dweud i, neu am, neu dros neu ar gyfer... Dwi'n clywed dros pryd mod i'n gwrando chwaraeon. "Cais dros Gymru." Ond, fel arfer, dwi'n jyst defnyddio 'i'.

3 - gwrywaidd / benywaidd
     Bydda i'n trio fy nghorau ond mae'n blydi anodd iawn fel siaradwr Saesneg! Un peth bod gwneud i fi crafu fy mhen - Pam yw pwyntiau yn rygbi gwrywaidd ond goliau yn pel-droed fenywaidd. PAM? Mae hyn gwneud llai sense i fi na Physics!!! Sut mae'n posib i rygbi a phel-droed i fod yn wahanol. Mae dwy chwaraeon dod mas o'r 1 gem nol yn y ganrif 19ed....

4 - Mae pawb yn dweud bod Cymraeg yn 'phonetic', ond dwi'n dweud stwff unphonetically yn llwyr. Fel bwyta a bwyd (bitta a boyd yn swn Saesneg). Pa un yn gywir?

4 - cyfri - Dwi'n gallu get by defnyddio "un deg un, un deg dau etc" achos dyw  dau ar bymtheg neu deunaw byth yn mynd i aros yn fy mhen!


Diolch i unrhyw un sy'n gallu helpu...!

Thursday, 4 December 2014

Pethau Bychain

Mae pethau bychain yn bwysig iawn i fi. Y pethau bychain mod i'n gwneud heb meddwl.
Dwi ddim yn cymryd amser hir gwneud dadansoddi o fy nhysgu, ond weithiau dwi'n gwneud rhywbeth sy'n gwneud i fi sylweddoli mod i'n symud ymlaen.

Pryd dwi'n hala e-bost gwaith i unrhyw un yng Nghymru wna i trio sgwennu yn 2 iaith. Cymraeg yn gyntaf os dwi'n gwybod y darllenwr siarad, neu Saesneg yn gyntaf os dwi ddim yn gwybod.

Fel arfer wna i ddweud rhywbeth fel "Dwi'n dysgu'r iaith" yn y frawddeg cyntaf. Mae'n rhywbeth fel security net. Rhywbeth fel warning o'r gramadeg ofnadwy bod mynd i ddilyn mewn y e-bost.

Heddiw, o'n i'n sgwennu e-bost hir iawn i rhywun... Os mod i'n onest, roedd dim siawns o fi trio sgwennu yn Gymraeg rhywbeth oedd cymryd 60 munud sgwennu yn Saesneg. Felly, ar y ddiwedd, wnes i ddweud
'er mod i'n sgwennu yn Saesneg, wna i hapus ymateb yn Gymraeg hefyd."

Wnes i press y botwm a hala y neges i mewn cyberspace. Panic. "O shit, wnes i ddim yn dweud mod i'n dysgwr."  Wedyn, o'n i'n sylweddoli oedd hyn rhywbeth da. Falle dwi'n dechrau meddwl o fy hun llai o'r dysgwr. Falle wna i ddechrau sgwennu Cymraeg yn gyntaf pob e-bost nawr.

Neu, falle wnes i anghofio a dwi'n jyst siarad bolycs.

Sunday, 30 November 2014

Blog Swyddle

Ro'n i'n gofyn gan gwefan Swyddle.com i rhoi fy marn i am defnyddio social media fel dysgwr. Wrth cwrs o'n i'n hapus i wneud e, felly, dyna ni! Pwy wyt ti? “Dave ydw i. Dwi’n 35 mlwydd oed ac yn byw yng Nghaerloyw gyda fy ngwraig a fy mab. Dwi’n gweithio dros Glwb Rygbi Caerwrangon. Wnes i ddechrau dysgu’r iaith yn Haf 2012.” “ Be yw dy rheswm am ddysgu Cymraeg? “Mae 3 rheswm gyda fi. 1) Gwnaethom ni benderfyniad i rhoi 2 iaith i’n mab achos ry’n ni’n credu bydd hyn yn ei helpu yn ei fywyd. O’n i’n ofnadwy ar ieithoedd yn yr ysgol, felly roedd yn rhaid ifi ddewis yr unig iaith ro’n i moyn siarad – Cymraeg. 2) roedd tadcu yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, ond wnaeth e ddim dysgu fy nhad sut i siarad achos ” it will only hold you back.” Dwi’n meddwl wnaeth e wneud camgymeriad mawr yn 1946, a dwi moyn gwneud rhywbeth amdano fe. 3) Dwi’n teimlo fel Cymro. Dwi wastad wedi teimlo fel Cymro. Pryd o’n i’n 6 wnes i ddweud “I’m Welsh.” ond roeddwn i’n hanner Saes. Dwi’n byw yn Lloegr. Dwi’n siarad Saesneg. Dwi’n swnio fel Saes. O’n i’n “fed up” o bobl yn dweud pethau fel “you’re not Welsh, your English.” Wnes i feddwl bydd dysgu’r iaith yn helpu fi ddod o hyd fy hunaniaeth fel Cymro. Dwi moyn gweithio yn y Gymraeg yn y pen draw.” Wyt ti’n credu bod y byd ‘cyber’ yn galanogol i ddysgwyr? Be am ffrwd Cymuned Swyddle? “Mae social media yn bwysig iawn ar fy nhaith o ddysgu. Mae’n bosib i fi cael sgwrs yn Gymraeg bob dydd. Mae’n help mawr gyda fy hyder, ac mae’n ffordd hawdd o gael ateb i gwestiynau. Mae Swyddle yn defnyddiol iawn achos mae nhw’n AD bob tweet, felly lot o bobl yn darllen fy Nghymraeg!” Pa bryderon/obeithion sydd gyda thi am dy ddyfodol fel siaradwr a dyfodol yr iaith? “Fy ngobaith i yw y bydd pobl yn deall mae pobl ifanc yw dyfodol yr iaith, yn enwedig y Cymry ail iaith. Mewn ysgolion Saseneg iaith cyntaf, mae angen i’r wers Gymraeg fod yn uchafbwynt yr wythnos. Fel oedolyn sy’n dysgu, ‘da ni’n cael ei’n hannog i beidio poeni gormod am dreigliadau ac yn y blaen. Dwi’n poeni fod disgyblion ffrwd Saesneg yn dysgu gormod o ramadeg yn hytrach na siarad am bynciau sydd o ddiddordeb iddynt.”

Thursday, 16 October 2014

Diwrnod Shwmae Su'mae!

Roedd diwrnod Shwmae Su'mae ddoe, felly dyma Iwan  rho gynnig arni.

Cofiwch, mae Iwan cael fi fel ei athro felly dyw e ddim yn sefyll siawns rili!Mae'n gwneud i fi tipyn bach drist achos dwi'n gwybod mae gallu gyda fe siarad Cymraeg gyda dim problemau ond bydd e'n limited achos o fi.


Monday, 6 October 2014

Dysgu'r Iaith? Mae'n Debyg Iawn Cefnogi Tim Genedlaethol.

Aros gyda fi ar hyn nawr! Bydda i'n trio esbonio sut mae fy nhaith o ddysgu yn debyg iawn i fy myw fel cefnogwr o Gymru. Mae'n cyffrous, mae'n rhywstredig, mae'n lot o fwynhau, mae'n poenus, mae'n gwneud i fi falch, mae'n gwneud i fi grac, mae'n gwneud i fi gweiddi, mae'n gwneud i fi rhegi. Dyw mae fy ngwraig i ddim yn deall pam dwi'n cymryd gormod o amser siarad amdano fe.

Mae teimladau pryd mod i'n gwneud gwers yn hollol yr un peth i'r teimladau tra mod i'n gwylio (neu, fel arfer gwrando achos o Sky) Cymru.

1. Pwyntiau yn uchel:

Craig Bellamy v Yr Eidal = Siarad brawddeg yn gwers a chofio pob gair, pob treigladau! Ie, ok, falle fydda'i ddim yn rhedeg o gwmpas y ystafell byw chwifio fy mriechiau fel madman a gweiddi "Yaaaaaaar, ffyc, yeaaaaaaaaahhhhhhh, Bellamy, Yeeeah" a wedyn chwpla gyda sleid ar y llawr tra mod i'n gwneud gwers.  Ond, dwi'n gwneud fistpump a tipyn bach o "Yes" neu weithiau, "Fucking come on" pryd dwi'n gwneud rhywbeth da!

Gareth Bale v Andorra = Dweud rhywbeth anghywir, ond sylweddoli ac wedyn dweud y peth gywir. Mae enw - getting away with it ar ol perfformiad shit!
Hal Robson Kanu v Yr Alban = Ail-wneud rhywbeth ar ol 2/3 mis a chofio popeth. Ie, dylai gwneud stwff fel hyn yn gywir, ond mae'n dal yn teimo gwych. Jyst fel, ie, dylai Cymru yn guro Yr Alban, ond roedd dal yn teimo gwych pryd y pel taro'r cefn o'r net!
2.  Cyn gem:

Credu bydd Cymru yn ennill gem - Credu mod i'n gwneud popeth yn gywir  yn y gwers heno.

Credu bydd Cymru yn qualify - Credu bydda i'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae'n posib, ond, chwarae teg mae'n blydi unlikely.

Y sense of impending embarrasment - (San Marino, Liechtenstein neu Andorra oddi cartref) - Dyma fi cyn dechrau siarad i rhywun. Mae teimladau - pam y ffyc ydw i'n gwneud hyn. Dim byd yn dda gallu digwydd yma.
Dim cliw 'da fi weithau

Trio deall tacteg Chris Coleman - Trio deall treigladau. Ateb = mae'n gwell peidio feddwl am y peth!


3. Pwyntiau isel

Robert Earnshaw v Lloegr = Gwneud camgymeriadau ar y gair olaf o frawddeg. Jyst stick it in the fucking net Dave, mae'n mwy anodd i gael e anghywir!

Rwsia 2003 - Siarad i rhywun ond, gwneud camgymeriadau dwp. Dwi wedi gwneud y gwaith galed. Dwi'n gwneud gwell na wnes i feddwl yn posib, ond, dwi'n dal yn ffyc it up.

Paul Bodin - Cyfrifiadur yn dorri tra mod i'n gwneud gwers. Aaaaaarrrrrrrrrrrrrgggggggghhhhhhh.

Moldova 3-2 Cymru - Weithiau dwi'n jyst shit.Ond, mae un peth yn wahanol i gefnogi Cymru. Yn peth bwysig. Yn peth bod gwneud cefnogi y tim genedlaethol mor galed.

Dim gair bwysig byth yn tynu mas o'r gwers 5 diwrnod cyn!

Sunday, 21 September 2014

Stwff mod i ddim yn gwneud yn Saesneg!

O'n i'n siarad am gwleidyddiaeth gyda rhywun heno. Nawr, dwi'n gwybod llai am gwleidyddiaeth na dwi'n gwybod am yr iaith, ond wnes i ddechrau meddwl mod i'n gwneud lot o stwff yn Gymraeg mod i'n ddim yn gwneud yn Saesneg. Rili, dwi'n fel berson wahanol yn llwyr yn Gymraeg.

Dyma list o stwff dwi'n gwneud yn Gymraeg yn unig.

1. Rhoi shit am gwleidyddiaeth.
2. Mynd mewn ystafell a siarad i bobl dwi ddim yn nabod.
3. Dechrau sgwrs.
4. Gwneud twat mas o fy hun.
5. Teimlo hapus pan rhywun dwi ddim yn nabod siarad i fi.
6. Sgwennu blog.
7. Defnyddio Twitter.
8. Hala syniad i bobl, neu rhoi feedback.
9. Moyn pobl arall clywed fy marn i 

Dwi'n siwr mod i'n wedi anghofio lot o stwff hefyd, ond mae hyn yn blog 5 munud.

Bydda i'n dweud hyn i monoglots. Dysgu iaith newydd ( ie, i fi, mae iaith Gymraeg yw'r gorau, ond  dysgu unrhyw iaith), mae'n lot mwy na jyst her. Mae'n gwneud wahaniaeth i fy myw. Well, so long as no random twat starts talking to me in English anyway!

Saturday, 20 September 2014

Yr Alban, Cymru a gwleidyddiaeth...Rili Dave? Stick gyda Chwaraeon a siarad Cymraeg ofnadwy!

Dwi wedi bod yn dawel ar fy mlog, achos, rili, do'n i ddim yn gwneud dim ond gwylio rhaglenni neu darllen am Yr Alban mis yma.

O'n i'n diddordeb gweld bod llawer o fy ffrindiau siarad amdano fe. Dwi'n nabod tri Albanwyr (roedd 2 yn na,1 ie) ond wnaeth y refferendwm gwneud pawb siarad. Sai'n cofio unrhywbeth fel hyn yn digwydd cyn, a dim gallu bleidlais gyda ni. Dwi'n nabod llawer o bobl fydd sy'n dim yn bleidlais yn 2015, ond, roedd sy'n sgwennu posts am y refferendwm.

Cyn darllen, dwi'n tybio mae eisiau i chi gwybod am fi - Os dwi'n byw yn Yr Alban bydde i'n bleidlais ie. Os dwi'n byw yng Nghymru, bydde i'n bleidlais Plaid Cymru. Ond, dwi'n byw yn Lloegr, mewn dinas bod newid rhwng Llafur neu Ceidwadwyr a dim byd arall, felly, rili, mae fy marn i yn irrelevant yn llwyr! Fel arfer, sai'n rhoi shit am politics achos mae'n gwneud dim impact ar fy myw, ond bydda i'n mynd bleidlais bob tro.

Felly, beth ydw i yn dysgu? Wel, anghofio canlyniad (o'n i'n wastad yn disgwyl pobl henach ac pobl middle class i achub y undeb), dwi wedi dysgu hyn. Roedd Alex Salmond y politician gorau mod i'n gallu cofio. Pam? Wnaeth e delivered beth wnaeth e dweud oedd e'n mynd gwneud. Wnaeth e rhoi refferendwm i bawb. Roedd amhosib meddwl am hyn yn 2005, ond 9 jyst mlynedd ar ôl dyna ni.

Ie, Yr Alban wedi dweud na, ond, Yr Alban wedi cael cyfle gwneud ei phenderfyniad. Sut oedd hyn posib? Sai'n honni mod i'n unrhywbeth fel expert yma, ond, wnaeth e gwneud y SNP electable.

Mae hyn yn relevant iawn i Gymru. Cofiwch Yr Alban 2006. Llywodraeth Llafur amhoblogaidd (ond gyda tipyn bach o Lib Dem). 65 - 70% o bobl moyn cadw y undeb. Yn erbyn cefndir yma, roedd Salmond gallu troi SNP i mewn plaid bod pobl newydd moyn bleidlais dros.

Mae'n yr un peth yng Nghymru reit nawr. Dyma her i Blaid. Sut i troi bleidleiswyr Llafur iddo nhw. Mae eisiau gyda Phlaid i hyn, ond mae eisiau i Gymru hefyd. Gwledydd gorfod i gael newid o Lwyodraeth. Mae'n digwydd yn Lloegr (wel Prydain Fawr yw'r enw, ond mae'n Lloegr) ac mae'n digwydd yn Yr Alban. Ond bydd hyn byth yn digwydd yng Nghymru? Nagw i'n siarad am co-alition yma, ond Llywodraeth newydd yn llwyr. Mae'n dim yn digon da i jyst cael un plaid rhedeg gwlad i fyth a byth a byth. Mae'n jyst creu politicians pwy sy'n lazy a pwy sy'n disgwyl ar ôl eu hun.

Ond, gwneud hyn yn galed iawn achos dyma 2 pethe bod stop pobl newid bant o Lafur. 2 pethe bod bwysig iawn i Blaid (ac i fi, a probably i unrhyw un sy'n darllen hyn).

1) Annibyniaeth

2) Yr Iaith.

1 - Mae'n bwysig derbyn y ffaith bod llawer o Gymry (neu, yn fwy accurately, llawer o bobl sy'n byw yng Nghymru) dim yn moyn annibyniaeth......YET. Ond, roedd yr un peth i'r SNP. Beth yw yr ateb? Paid yn siarad amdano fe. Sgwennu manniffesto i bawb heb gweud unrhywbeth am annibyniaeth. Ac wedyn, ar ôl 5/6 mlynedd o competent, successful government, dod y ddadl nol i'r bord.

2 - Lot o bobl meddwl bod Plaid yn rhoi holl arian i Gymru Cymraeg. Dyma ffaith. Dwi wedi siarad gyda phobl roedd sy'n dweud rhywbeth fel: "I'm not voting for them, they'll bankrupt us making Welsh signs" or, "They just make sure Welsh speakers benefit."
Mae'n yn fwy anodd, achos nid yw'r SNP a Gaeleg yn agos. So Plaid yn cuddio y ffaith bod Cymraeg yn bwysig, ond, dwi'n siwr bod Llafur gwario rhywbeth debyg am yr iaith yn unrhyw ffordd, felly mae eisiau i Blaid dangos bydd siaradwyr Saesneg yn unig yn benefit gyda nhw.


Mae pwynt yw hwn - Mynd nol i 2005. Roedd SNP yn opposition, ond so nhw'n gweld fel plaid o Lywodraeth. Ond, roedd Llafur yn amhoblogaidd ac roedd gallu gyda Alex Salmond i ddefnyddio hyn gwneud pobl gweld beth roedd y SNP offered.

Mae'n posib i Blaid gwneud yr un peth. Mae problem - dim figurehead fel Alex Salmond. Dwi'n hoffi Leanne Wood. Mae h'n siarad lot o synnwyr, ond nid yw hi'n Alex Salmond.

Falle, bydd e ystyried relocation? Un peth i siwr - mae'n rhaid i Blaid siarad gyda fe! Mae'n cyfle nawr, achos (o darllen social media) mae'n disgwyl fel Cymru deffro i'r ffaith bod Llafur yn ffaelu ar hyn o bryd.

Wednesday, 27 August 2014

Sgorio

Reit te, Sgorio. Mae hyn wedi eistedd mewn fy draffts i 8 diwrnod nawr, a dwi'n dal yn ansicr beth dwi'n trio dweud.

Mae pawb yng Nghymru gwybod am y penderfyniad S4C i scrap rhaglen Sgorio Nos Lun, a newid gemau yn fyw i Dyddiau Sul tymor yma. Mae'n anodd iawn i fi rant yn Gymraeg ond dwi'n mynd trio yma. Pan dwi'n crac dw i'n anghofio popeth mod i'n gwybod am ieithoedd. (Mae hyn yn gywir yn Saesneg hefyd), ond "Annwyl S4C, ROEDD HYN YN PENDERFYNIAD DWP."


Dyma pam:

 Dwi'n dweud popeth yma fel cefnogwr  UGC, pel-droed Cymreig ac yr iaith.

1- Uwch Gynghrair Cymru.
Cofiwch, mae chwaraewyr yn semi-pro (anghofio YSN, so nhw'n cyfri). Semi-pro = gwaith ar Dydd Lun, ond, byddwn nhw'n gofyn taith o gwmpas Cymru, chwarae gem a dod nol. Byddwn nhw'n blino'n lan ar ol hyn. Ystyriad Caerfyrddin oddi cartref i Airbus, neu Cei Conna mynd i Bort Talbot? Taith hir cyn mynd nol i waith 10 awr ar ol. Falle bydd hyn yn stop chwaraewyr dod chwarae mewn y UGC. Yn y Gogledd mae'n lot o glwbiau Sais yn agos iawn. Dwi'n gallu clywed sgwrs nawr. "Sorry mate, I would play for you, but I can earn the same money at Stalybridge and I'll never have to spend Sunday's travelling."

2- Gwylio Teledu.

Mae pawb sy'n gwylio Sgorio wrth eu bodd pel-droed. Mae mwyaf o bobl cefnogi clwb mawr hefyd. Dydd Sadwrn, dim byd gwell na gwylio gem yn fyw a gweld sgoriau dod mewn ar yr un pryd. Dwi'n meddwl roedd llawer o pobl gwylio gem yn fyw jyst i weld sgoriau ar vidi printer yn Gymraeg. Mae hynny'n beth convinced fy ngwraig (cefnogwr Arsenal) gwylio gyda fi. Dyw hi ddim yn dysgu'r iaith, ond, mae iaith pel droed yn universal. Hefyd, Roedd y gem yr unig gem yn fyw ar teledu ar prynhawn Sadwrn. (Wel, legally) dwi'n nabod pobl yn Lloegr roedd sy'n gwylio, jyst achos "well, it's football isn't it." Beth yw ar teledu prynhawn Sul? Mae Uwch Gynghrair Lloegr. AR YR UN PRYD. Rili S4C, jyst pwy ych chi'n meddwl mynd newid Prestatyn v Y Rhyl ar blaen o Everton v Man City? Falle bydda i'n achos fyddi ddim yn rhoi fy arian i Murdoch, ond, who else?

Nos Lun - wnes i wylio bob wythnos. 30 munud o UGC, 30 munud o La Liga. Perffaith. Roedd hyn yn well na gem yn fyw! Ie, dwi'n deall falle Sky wedi codi price i La Liga, ond beth am Ligue 1 neu Serie A neu Portiwgal? Unrhyw pencampwriaeth yn y byd yn iawn! 

3- Yr Iaith.

Nid yw pawb yn cefnogwyr pel droed, ond, pawb sy'n gwylio S4C cefnogi'r iaith. Felly bydda i'n trio esbonio sut mae penderfyniad yma gallu effect yr iaith. Mae pawb yn wastad gofyn y cwestiwn. "Sut mae'n posib cael mwy o bobl defnyddio'r iaith?" neu "pobl ifanc gwybod Cymraeg ond, mae nhw'n dewis siarad Saesneg. Pam?" Wel, dyma fy marn i. Bydd pobl yn siarad am peth relevant iddo nhw. Mae pel droed yn relevant i lawer o pobl, ond mae'n predominantly yn Saesneg. Os 'ych chi'n gwneud pobl dewis rhwng gwylio UGC ac y Barclays Premier League, bydd 1 ennillwr yn unig. A chofiwch hyn, os mae BPL ennill, mae iaith Saesneg yn ennillwr hefyd. Gwylio yn Saesneg, siarad amdano fe yn Saesneg. Tymor diwethaf, roedd siawns ar gyfer Gymraeg ac Y Uwch Gynghrair Cymru. Nawr, sai'n siwr. 

Tuesday, 26 August 2014

Mynd i Gaerdydd Heddiw. ( lot o waffle yma!)

Os wnaethoch chi'n dweud i fi, cyn wnes i ddechrau dysgu'r iaith, fy mod i'n mynd i Gaerdydd a mynd mewn 2 siopau, bydde i'n ymateb i ti rhywbeth fel "cau dy geg di."

Mae rhesymu yn syml iawn. Dw i'n casau siopa yn llwyr. Mae'n gwneud i fi crac iawn, sefyll mewn siop tra mae fy ngwraig chwylio i ddillad, neu cerdyn. 

Os wnaethoch chi'n dweud i fi, cyn wnes i ddechrau dysgu'r iaith, mod i'n mynd i Gaerdydd a mynd mewn 2 siopau, a siarad i bobl, bydde i'n dweud i ti. "Dim siawns." Dwi ddim yn siarad i bobl yn Saesneg allan o teulu, ffrindiau neu gwaith. Ac, yn fy ngwaith well i fi hala ebost at rhywun pan mae'n phosib! Mae fy lefel self esteem yn isel iawn. Sai'n gwybod pam. Roedd fy mhlentyndod yn hapus iawn. Wnes i wneud yn iawn yn ysgol. O'n i'n decent ar chwareon. Dwi'n priod, dwi wedi brynnu ty. Mae gwaith gyda fi, ac Iwan gwneud i fi teimlo yn fwy hapus na unrhywbeth yn y byd. Mae hynny'n jyst fi. Bydda i'n dweud  dim ond hello, please a thank you i strangers yn Saesneg.

Heddiw wnes i fynd i Gaerdydd. Wnes i fynd mewn siop a dechrau siarad shit ar ol 5 eiliad. Mae'n teimlo gwych. Gwych achos pobl gallu deall fy Nghymraeg. Dyw siaradwyr iaith cyntaf o unrhyw iaith yn deall jyst sut mae'n teimlo i ddweud rhywbeth a chlywed rhywun siarad nol! Ond, mae'n mwy bwysig i fi. Dysgu Cymraeg wedi cynnig cyfle i fi i fod fel pobl arall a chael sgwrs gyda phobl newydd.


Wnes i fynd mewn Siop Cant a Mil Vintage ar Ffordd Whitchurch heddiw. Roedd neis jyst  eistedd ar y soffa, yfed coffi a siarad. Mae pawb yma yn friendly iawn a hapus i siarad i fi. Ac y peth gorau. Pryd wnes i ddim yn deall wnaethon nhw'n trio dod o hyd modd arall esbonio i fi yn Gymraeg. Mae hyn yn bwysig iawn i fi. Sai'n siarad fel siaradwr. Dwi'n gallu siarad beth wedi bod yn dysgu i fi yn unig. Ond, weithiau, mae'n siawns fy mod i'n gallu deall tra mod geiriau yn newid. Mae'n mor neis pan pobl gallu cymryd amser i wneud hyn. A chofio hefyd, taswn i'n mynd nol i Saesneg baswn i'n dweud dim ond hello, please a thank you!!

Wednesday, 13 August 2014

Sai'n Canu, Sai'n Chwarae, Sai'n Siarad. Paid becso Dave a Dal Ati!

Gwrando i gerddoriaeth Cymraeg yw un o'r pethe gorau am ddysgu'r iaith.
Ers gwneud penderfyniad newid i Radio Cymru dwi wedi ddod o hyd lot o bandiau newydd mod i'n hoffi.

Dw i'n gallu cofio trio gwrando cerddoriaeth Ffraneg pryd o'n i'n dysgu yn ysgol. Roedd yn crap. Mae cerddoriaeth Cymraeg yn gwych, ond, mae'n anodd i ddysgwyr fel fi achos dim gallu gyda ni canu i ganeuon heb chwylio am google i'r geiriau. Mae'n blydi anodd hefyd. Dwi'n meddwl bod yn phosib dod o hyd geriau i bob caneuon yn Saesneg, ond yn Gymraeg? Na.

Dwi wedi wastad dweud - "Lyrics are irrelevant in a song." Mae'n gywir, mae pawb gallu penderfynu os mae nhw'n hoffi cân heb eisiau deall lyrics, ond, mae'n neis i ganu hefyd!

Felly, dwi'n mynd record fy hun canu caneuon Cymraeg. Gobeithio, os (neu pan) dwi'n gallu dysgu siarad gwell, dwi'n gallu disgwyl nol ar caneuon a gweld fy taith o ddysgu! (jyst fel darllen fy mlog i!)

Felly dyma Sega Segur.

Nid yw fersiwn perffaith, ond dwi'n moyn i gadw fe fel hwn. Camgymeriadau a mispronounciations ac all.

Fel:

Wnes i anghofio am tipyn bach o'r can. Wwps.. Sori Gruff!
Mae'n un lein dwi ddim yn gallu deall, wnes i wrando eto a eto ond dim cliw. Felly dwi'n jyst mumble.
Un lein (2.24) o'n i'n disgwyl ar fy nghath cael fight gyda pili pala ac wnes i anghofio dechrau canu! Dim gallu gyda fi edit llais, felly oedd rhaid i fi dewis rhwng dechrau eto neu cadw camgymeriad mewn. Felly, mae'n aros mewn.
Sai'n canu yn digon glou!

Sai'n canu.
Sai'n chwarae gitar yn dda.
Dwi'n passable ar y bass
Dwi'n gallu chwarae drwms ok, felly, obviously, dim drwms yma!
Sai'n darllen cerddoriaeth, dwi'n gwneud popeth gan clust.
Sai'n siarad Cymraeg.

Recipe for success! Ond, anghofio sut mae'n swnio. Peth fel hwn gwneud dysgu diddorol. Dwi ddim yn moyn dysgu Cymraeg i gael treigladau neu tenses perffaith bob tro. Dwi ddim yn care am hyn yn Saesneg neu Cymraeg. Ond, pan dwi'n gwrando i'r Radio, dwi'n moyn canu!


Wednesday, 6 August 2014

Ble mae siopau Cymraeg! Helpu plîs.

Mae haf yn amser dawel iawn ar gwaith i fi. Mae ysgolion ar gau, felly mae'n amser meddwl o syniadau newydd. Achos o hyn dwi wedi achub lot o fy nghwyliau i Mis Awst.
Rhwng nawr a Mis Awst 31 mae 12 diwrnod gwyliau gyda fi.

Mis Awst diwethaf wnes i fynd i Gymru. A - i brynnu llyfrau / gemau i Iwan a B - i ymarfer siarad heb becso am embarrassing fy ngwraig! Dwi'n moyn gwneud yr un peth eto, ond dwi'n hoffi mynd i le newydd rili.

Wel, mae'n rhwystredig achos dwi'n byw yn agos iawn i Gymru, ond trio dod o hyd lle i siarad (neu prynnu stwff) yn Gymraeg yn anodd iawn.

Dw i'n hapus gyrru 1 awr / 90 munud o Gaerloyw i ymweld siop Cymraeg bod yn werthu llyfrau plant.
Felly dyma cwestiwn - BLE?
Ble mae siopau Cymraeg yma?

Dwi wedi bod i:
Siop Siarad yng Nghas-Gwent
Dalen Newydd yng Nghaerllion
Caban yng Nghaerdydd.

Unrhyw un gwybod siopau arall? Diolch
    

Thursday, 24 July 2014

Cael clwb rygbi yn Lloegr defnyddio Cymraeg cyn mae URC!


Dwi'n gwaith dros Y Clwb Rygbi Caerwrangon.

Wel, ar ôl darllen lot am URC a sut dyn nhw ddim yn gwneud dim byd yn Gymraeg, wnes i feddwl o syniad.
"Yw mae'n phosib cael clwb Sais gwneud rhywbeth yn Gymraeg cyn URC?"

Bydd Caerwrangon chwarae yn erbyn Gweilch ym Mis Awst. Wnes i fynd gweld tîm marketing.

"Beth am gwneud poster yn Gymraeg? Falle bydd hyn convince rhai o gefnogwyr Cymreig dod i'r gêm."

O'n i'n synnu, ond wnaethon nhw'n dweud. "Yeah, good idea, tell us what to say and we'll do it."

Felly, dyna ni. Dyma clwb yn Lloegr pwy sy'n cefnogi'r iaith.

Nawr, plîs, mae'n amser bombard clwb (@WorcsWarriors) gyda negeseuon dweud "syniad da". Os 'ych chi'n dweud hyn, falle byddwn nhw'n gwneud y peth eto!

Dwi'n trio helpu, yn fy modd limited iawn!

Wednesday, 23 July 2014

Gemau'r Gymanwlad - Moron Llundain

Mae Gemau'r Gymanwlad dechrau heddiw.
Mae nhw'n weird i fi nawr fel oedolyn. Dw i'n gallu cofio deffro yn gynnar gwylio Auckland 1990, yn enwedig cefnogi Colin Jackson. Roedd arbennig i fi achos oedd e'n rhedeg i Gymru, nage Prydain Fawr. Pryd o'n i'n iau, roedd Gemau Gymanwlad yn well na Gemau Olympiadd, achos roedd phosib gweld y Ddraig Goch hedfan.

Mae'n amser esbonio tipyn bach am fi yma! O'n i'n born yng Nghaerloyw. Tad - Cymro, Mam Saesnes. Dwi wedi byw yn Lloegr i'r best part o fy 34 mlynedd. (1998-2001 yn y Brifysgol Morgannwg). Dw i'n siarad Saesneg fel ffermwr stereotypical. Dwi'n siarad Cymraeg badly, gyda acen fel ffermwr stereotypical o Loegr!
Ond, ers 1987 dwi wedi teimlo Cymreig. Roedd 1987 yn bwysig iawn i fi. Wnes i fynd i Gymru i'r tro cyntaf, a wnes i gwylio gêm rygbi Cymru v Lloegr ar teledu. Dw i'n gallu cofio cefnogi Cymru. Byth yn meddwl am cefnogi Lloegr. Byth.

Fel oedolyn dwi'n teimlo wahanol am Gemau'r Gymanwlad. Dwi'n gallu gweld y 'thought process' tu ôl i ddechrau nhw.

Dychmygwch swyddfa yn Llundain 1930.
"I say Charles old chap, some of these Australians and New Zealanders are starting to question why we rule them from London."
"What? We'd better do something to keep them happy, don't want them figuring out that they can do things for themselves do we!"
"Absolutely not, shall we send the troops?"
"What about some games? Those Aussie chaps seem awfully fond of cricket after all."
"What a spiffingly good idea. That'll make them see that London understands their needs so that we can keep helping ourselves to their resources!"

Iawn te, falle dwi'n simplify yma, ond dyma pam roedd Gemau'r Gymanwlad wedi dechrau. Disgwyl, sai'n casau Lloegr, mae'n amhosib i fi. Haner o fy hun yn Sais. Dyma ffaith a dim byd dwi'n gallu gwneud am y peth.
Dwi'n casau colonisation. Mae'n 2014 ac mae'n amhosib i fi deall sut 1 gwlad gallu dal yn rheoli gwledydd arall. Hanes yw hanes a dim byd gallu newid. Sai'n credu dim byd yn dda digwydd o criticising hanes. Ond beth am y dyfodol?

Mae'n siawns mawr bod yn 2018 bob aelod o'r Gymanwlad wedi gadael Llundain. Wel, except Cymru a Gogledd Iwerddon.  Gallwch chi'n dweud 1 gwlad bod regrets gadael Lundain? Awstralia? Seland Newydd? India? Kenya? Na...

Pob lwc athletwyr Cymreig. Bydda i'n dal eich cefnogi chi. Ond, rili, nes 'yn ni'n gallu cefnogi athletwyr Cymru mewn Gemau Olympiadd, neu Pencampwriaeth y Byd, mae'n golygu dim byd. Mae'n dim ond moron twlid o Llundain, ac mae'n disgwyl fel digon o pobl dal yn hapus i derbyn y peth. Trist.

Dwi'n gallu dychmygu swyddfa Lundain nawr:
"Well, I suppose we had a good 400 years."
"Don't worry Charles old chap, there's still Wales."
"How right you are, we'll always have them, Now, lets send some more people to retire there."
"What about some real fun, lets make them build a motorway extension."
"I'll drink to that!"

Monday, 14 July 2014

Brasil 2014 - Cwpan Y Byd Cyntaf yn Gymraeg!

Wel, dyna ni, mae Cwpan Y Byd wedi dod i Roedd Brasil 2014 yn bwysig i fi i 2 rhesymau.

1.) Roedd e'n y tro olaf bod chwaraewr mewn rownd derfynol yn henach na fi. Diolch Miroslav Klose.

2.) Roedd e'n tournament rhwngwladol cyntaf, roedd mod i'n gallu express fy marn i yn 2 iaith.


Wel, dw i'n dweud 2 iaith, ond dyma fy stats.

Statws am Cwpan Y Byd 2014 yn Saesneg - 15
Yn Gymraeg - 68

Felly, rili, mae Cymraeg fy iaith cyntaf nawr!

Roedd Cwpan Y Byd diddorol iawn i fi, ie roedd y bêl-droed yn iawn (Nid gwell na Mecsico 86 yn fy marn i, ond, gwell na bob Cwpanau arall ers), ond diddorol achos wnes i ddewis siarad yn Gymraeg lot mwy na Saesneg.

Falle, achos mae'n newydd a chyffrous i fi.
Falle, mae'n achos fy ffrindiau Twitter yn fwy diddorol na fy ffrindiau.
Falle, mae'n achos fy mhen i wedi derbyn bod Cymraeg yn well na Saesneg.

Pwy sy'n gwybod?  Ond, cyn Ewro 2016 (a dwi'n rili credu bydd tîm Cymru yn qualify i hyn) mae eisiau i fi dysgu sut i ddweud twat yn Gymraeg, achos bob tro mae Andy Townsend siarad, dwi'n gweiddi twat.. Well i fi neud hyn yn Gymraeg!

Ah sod it, dw i'n gwbod yr ateb. Bydd tîm Cymru mynd i Frainc, felly bydd Iwan a fi mynd i Frainc hefyd. Dim Townsend ar Canal +!
Un problem, mae fy Ffraneg gwneud fy Nghymraeg swnio gwych!

Da iawn Yr Almaen hefyd - tîm gorau, chwaraewyr gorau.

Tuesday, 1 July 2014

Mae'n amser derbyn bod Cymraeg yn nol yn fy nheulu.

O'n i'n gwrando i Iwan siarad yn Gymraeg heno ac wnes i feddwl hyn. Mae e'n siaradwr cyntaf yn fy nheulu agos ers 1977!

Roedd Dadcu yn siaradwr ond wnaeth e ddim yn dysgu un gair i fy nhad. Pan wnaeth e farw roedd Cymraeg wedi marw yn fy nheulu hefyd.

Wel nawr, mae iaith yn nol. Sai'n gwybod sut wahaniaeth Cymraeg wedi gwneud i Iwan, ond mae nursery dweud mae e'n clyfar, ac ei fod e'n siaradwr cryf iawn. Falle bydd e'n jyst clyfar, ond dim cliw gyda Mam a fi o ble mae hyn yn dod, ond, falle 2 ieithoedd yn helpu. Dwi'n gwybod hyn, dim byd drwg gallu digwydd i unrhyw un gan siarad yn fwy na 1 iaith!

Heno wnes i drio chwarae trick iddo fe.

Dyma sgwrs:

"Iwan, y am"
"Ystlum"
"Da iawn Iwan. Beth yw ystlum yn Saesneg?"
"Bat, ystlum bat."
"Da iawn, what do you say to a chicken?"
"Clwc"
"Beth yw Chicken yn Gymraeg."
"Cyw...... Chick.....Cyw"

Mae e'n gallu newid rhwng ieithoedd yn hawddach na fi. Sai'n gallu meddwl yn Gymraeg, ond dwi'n siwr ei fod e'n gallu! mae un peth yn gywir. Mae iaith Cymraeg yn nol mewn teulu Rogers. Mae eisiau i fi symud yn glou achos yn 12 mis bydd e'n siarad gwell na fi!

Friday, 27 June 2014

Diolch i Llinos, Llun ciwt o Iwan ymarfer ei Gymraeg, a nonsens o fi!

Mae siaradwyr Cymraeg yn neis iawn i fi. Dyma fi, gwneud 'clust moch' o siarad eich iaith ond mae pawb moyn helpu fi.
Wnes i siarad Cymraeg i rhywun arall i'r tro cyntaf ym Mis Awst 2012, a dwi wedi trio siarad Cymraeg ar pob taith i Gymru ers.

Cael hyderus siarad i siaradwyr yw un o'r pethe yn fwyaf anodd i ddysgwr (wel, sai'n siarad i bob dysgwyr, ond roedd yn wir i fi)

Nid achos o'n i'n scared o gwneud camgymeriadau, neu o rhywun cywiro fi, ond achos sai'n moyn sarhau'r iaith. Mae'n bwysig iawn i ni i deimlo fel 'yn ni'n helpu'r iaith. Ar ôl 2 flynedd, dwi wedi dod o hyd llawer o bobl oedd sy'n hapus i siarad i fi a jyst ddwywaith roedd rhywun rude i fi.

Mae stereotype ymhlith siaradwyr Saesneg yw'r siaradwyr Cymraeg pobl crac hen bydd sy'n gweiddi at ti pan ti'n anghofio treiglad nasal, neu, defnyddio gair Saesneg mewn brawddeg. Pan wnes i ddechrau siarad i bobl, fydde a'i ddim yn siarad Cymraeg unless mae gallu gyda fi dweud bob gair yn Gymraeg.. Nid nawr, dwi'n jyst siarad, ac taswn i'n anghofio geiriau, baswn i'n siarad Saesneg nes dw i'n gallu mynd nôl i Gymraeg

Iwan darllen ei llyfr newydd!
Ac wedyn, wythnos yma, roedd rhywun hala llyfr i fi i helpu Iwan a fi dysgu. Dyma random act of kindness i ddim reswm except helpu fi siarad gwell.
Dim siaradwyr Saesneg byth yn hala rhywun am ddim fel hyn i fi.. Felly, mae conclusion:

1) 2 twats siarad Cymraeg .
2) Lots o twats siarad Saesneg.
3) Dysgwyr - paid becso am defnyddio Saesneg - honestly bydd hyn eich achub chi 6 mis o cyfle colli.
4) (ac mae peth yn fwyaf bwysig!)
DW I'N HAPUS I CHI HALA LLYFRAU I IWAN A FI

Thursday, 19 June 2014

Darllen Hyn Cyn Dod i Fyw yn Lloegr

Dw i'n cymryd lot o amser gyrru o gwmpas Lloegr achos o fy ngwaith.

Dwi'n dyfalu bydd rhai o chi symud i Loegr yn eich fyw chi, felly dyma tipyn bach advice cyn prynnu tŷ.

Cofiwch hyn:

Mae shitness o lle yn directly proportional i rhifau o faner George Sant hedfan allan o ffenstri ystod Cwpan y Byd pel-droed.

Pob dinas, pob tref, pob pentre mae hyn yn gywir!

Mae'n  enw - 'Rheol Saeson o twllau cachu' (neu rhywbeth fel hwn!)

Tuesday, 17 June 2014

2 flynedd, 24 mis, 731 diwrnod (ond dal yn siarad fel twat!)

Wnes i sylweddoli fy mod i'n dysgu'r iaith i 2 flynedd nawr.

Ar ôl 1 flynedd wnes i deimlo fel dathlu.. " Da iawn Dave," wnes i ddweud i fy hun, "mae'n amser cyntaf dwi wedi cadw dysgu unrhyw iaith! Sai'n aros gweld beth dw i'n gallu dweud yn'r 12 mis nesa."

Wel, mae'n 12 mis ar ôl nawr a dwi ddim yn teimlo fel dathlu. Pam? Wel nawr dwi'n siwr bydda i'n stick at it. Dwywaith dwi wedi cymryd break o ddysgu. (6 wythnos a 4 wythnos) a phopeth wedi aros mewn fy mhen i. Dwi'n teimlo fel yr iaith yn everyday part of me nawr, fel Saesneg. Dwi ddim yn dathlu siarad Saesneg dwi'n jyst siarad, felly mae'n dechrau bod yn debyg gyda Chymraeg.

Ie ie, dwi'n dal yn siarad fel twat. Dwi'n dal yn gwneud cant o gamgymeriadau bob dydd, ac weithiau dwi'n rhwystredig iawn, ond roedd flwyddyn ddiwethaf fy nhatblygiad wedi bod yn fwy bwysig na roedd flwyddyn cyntaf.

Nawr - Brasil yn erbyn Mecsico

Wednesday, 11 June 2014

Fy nghôliau ffefryn Cwpan y Byd...

Dwi'n wrth fy modd i bêl-droed, felly dw i'n disgwyl ymlaen gwylio Cwpan Y Byd, ond, mae amser hyn rhywbeth wahanol iawn i fi.. Dw i'n gallu siarad am gemau yn Gymraeg.. Mae hyn y tro cyntaf i fi.

Cyn dechrau, wnes i feddwl bod syniad da sgwennu am stwff dw i'n hoffi am y gem, felly dyna ni, fy top 5 goliau!

Mae'n dim yn synnu bod mae goliau dod o pryd o'n i'n ifanc!

5: Juan Cayasso - Costa Rica v Yr Alban 1990.
So'r gol yn arbennig iawn rili, ond, pan roedd Juan Cayasso chipped yr bel dros Jim Leighton, wnes i sylweddoli bod bob lle arall yn y byd yn gwell ar pel-droed na Prydain Fawr. O'n i'n 10. Dwi'n gallu cofio clywed 'experts' dweud stwff patronising iawn cyn oedd gêm dechrau. Dwi'n gallu cofio Juan Cayasso cau eu geg nhw hefyd!4. Eugene Ekeke - Camerŵn v Lloegr 1990
 Wnes i ddim yn dewis gôl yma achos oedd e'n sgorio yn erbyn Lloegr. Fel mae'n digwydd o'n i'n cefnogi Lloegr yn 1990, felly wnes i moyn nhw ennill. Dwi'n hoffi mae gôl hyn achos mae'n mor syml. 2 passes, un chwaraewr rhedeg trwy'r amddiffyn static, ac composure i rhoi pel mewn gôl.. Roedd  tîm Camerŵn 1990  yn gyffrous iawn. O'n nhw'n skillful ac o'n nhw'n galed, ac wnaethon nhw'n gwisgo crys gwell! Ac, i 18 munud, o'n nhw'n mynd i'r rownd cyn derfynnol hefyd.3. Iordan Letchkov -  Bwlgaria v Yr Almaen 1994
Dyn scary, heb gwallt, 18 yard header yn erbyn pencampwyr y byd. Dim byd arall i ddweud am hyn!!

2. Manuel Negrete - Mecsico v Bwlgaria 1986

Nid jyst cic siswrn, ond doedd pêl dim yn mynd ar llawr mewn build up hefyd. Jyst gwych. Wnes i wneud Negrete mewn fy ardd eto ac eto ac eto. Ac unwaith, o'n i'n 16, ac wnes i sgôr gol debyg iawn. Beth yw'r wahaniaeth rhwng Manuel Negrete a fi? Wel, wnaeth Manuel Negrete i wneud e mewn Stadiwm Azteca, o blaen 120,000 cefnogwr mewn Cwpan Y Byd.. Wnes i wneud e ar cae yn Stroud, pan o'n ni'n 7-1 lawr!


1. Jorge Luis Burruchaga - Ariannin v Gorllewin Almaen 1986


Taswn i'n bod un chwaraewr i un munud yn hanes o'r gêm, baswn i'n dewis Jorge Luis Burruchaga. Through ball gwych o Maradona, oedd Burruchaga rhedeg 30 llath cyn sliding y pêl o dan Schumacher i ennill Cwpan. 30 llath i feddwl. 30 llath i wneud camgymeriad. Neu 30 llath o glory.
Bydd chwaraewr normal yn duff it up, ond, bydd chwaraewr cryf ac arbennig (fel Burruchaga) cymryd eu siawns nhw. Disgwyl at Jorge Luis Burruchaga rhedeg... Byth yn mynd i goll..... Byth.Ac 1 arall o qualifiers.Emil Kostadinov - Frainc v Bwlgaria 1993

Cofiwch 1993. O'n i'n siwr bod Cymru mynd i'r UDA. Wel, ar ôl gweld Cymru colli i Rwmania (yn fyw ar BBC Lloegr hefyd achos "England can't make it now, but Wales still can so we're going to switch to Cardiff"). O'n i'n mor gutted.  Wnes i wylio Eurosport a wnes i weld mae gôl yma. Munud olaf. Roedd Ffrainc yn dathlu achos o'n nhw'n mynd i USA 94. Wedyn, Ginola gwneud shit cross. Bwlgaria break yn glou. Kostadinov sgôr o ridiculous angle ac mae Ffrainc yn aros gytre. Dwi ddim yn gwybod gair yn Gymraeg i schaudenfraude, ond dw i'n wrth fy modd Emil Kostadinov achos oedd e'n gwneud pawb yn Ffrainc teimlo waeth na fi!

Monday, 9 June 2014

Rant ddibwynt olaf (nes Mis Gorffenaf) - Mae'n amser Cwpan y Byd!

Wel, dyna ni, ar ôl 2 flynedd (wel yn 1 wythnos) mae Iestyn (fy athro i) wedi newydd dweud - " dyle ti bod impressed iawn gyda mae gallu gyda ti byw yn Gymraeg." Wel, mae'n neis glywed (patently anghywir, ond neis).

Dyma fy mhroblem i. Ie, dwi'n siwr fy mod i'n gallu mynd i Gymru a siarad Cymraeg. Dw i'n meddwl fy mod i'n gallu mynd mewn siop, neu dafarn, neu fwyty a chael yr peth dwi'n moyn ( treigladau shit wrth gwrs, ond, sai'n care am hynny!) Felly, pam sa i'n gallu deall pobl siarad nol i fi. Neu pam sai'n deall Radio Cymru neu S4C.

Dw i'n clywed geiriau dw i'n gwybod ond so nhw'n gwneud sense i fi. Mae'n rhwystredig iawn. Dw i'n gwrando i Tommo ar Radio Cymru. Mae dysgwyr arall dweud "Mae e'n rhy hawdd deall", ond nid i fi. Mae'n dim wahaniaeth i bob sioe arall.

Dwi ddim yn dwp, dw i'n twat ond dwi ddim yn dwp. Dw i'n gallu sgwennu stwff fel hyn, felly mae stwff aros mewn fy mhen i, ond, sai'n deall yr iaith allan cegau pobl arall.

Bydd popeth gwneud sense i fi un diwrnod? Neu falle dwi'n jyst gwrandawr shit. Dw i'n gallu get away with it yn Saesneg achos does dim eisiau i fi feddwl am y peth. Neu, falle fy brain wedi gwneud penderfyniad subconscious bod pawb arall siarad dim ond malu cachu!

Wel, mae'n digon siarad dysgwr nawr. Dwi ar fin dechrau mwynhau fy nghwpan y byd cyntaf yn Gymraeg. Mae hyn cyfle wych i fi defnyddio Cymraeg, felly, expect lot o bêl-droed ar fy mlog i y 6 wythnos nesa!

Monday, 2 June 2014

Gallwch chi'n deall Iwan?

Mae Iwan (a fi) defnyddio app Cyw ei helpu ni ymarfer yr wyddor.

Dyma fe dweud mae rhai o anifeiliad wahanol...

Rydych chi'n glywed pa anifeiliad?

Mae'n 12 (dw i'n meddwl!)

Pob lwc gyda S!Cofiwch, unrhyw camgymeriad achos o fi ac y ffaith sai'n siarad lot... Trio dysgu'r iaith gyda twat fel fi yn dysgu chi! Mae Iwan yn 21 Mis oed.


Thursday, 29 May 2014

Sut i deimlo fel fi!


O'n i'n disgwyl ar stats i fy mlog i. Pan dw i'n sgwennu rhywbeth, fel arfer bydd 50 pobl i ddarllen e. Weithiau dw i'n sgwennu rhywbeth diddorol a bydd 100 - 150 pobl darllen. Unwaith, wnes i gael 370 darllenwyr!

Felly, wnes i ofyn i fy hun, pwy sy'n darllen fy mlog i? Dysgwyr, neu siaradwyr iaith cyntaf. Sai'n gweld pwy ar fy control panel, jyst faint o bobl. Wel, ar Twitter, dw i'n dilyn lot mwy siaradwyr na dysgwyr, felly dw i'n meddwl mwyaf darllenwyr o fy mlog i siarad Cymraeg iaith gyntaf.

Felly - 2 pethe te.

1 - Diolch yn fawr iawn i ddarllen a sori i'r gramadeg nonsens..

2- Rydych chi'n moyn gwybod sut mae'n teimlo pan fy mod i'n gwneud gwers?  Dyma her bach i chi. Mae'n amser i chi gyd profiad y pwyntiau uchel ac isel o dysgu ieithoedd. Mae'n teg eich bod chi'n rhannu fy rhwystredigaeth ie?!

1000 geiriau o Gaelg flwyddyn hyn.

http://learnmanx.com/cms/1000words.html

Bant a chi te, paid anghofio dweud i fi sut eich bod chi'n teimlo!

Monday, 26 May 2014

Fy marn i am neithwr... Dadansoddi detailed yma!

Dwi ddim yn political rili. Dw i'n pleidlais bob flwyddyn, weithiau dw i'n gwylio Question Time neu Pawb a'i farn, occasionally bydda i'n gweiddi twat pan David Cameron dod ar sgrîn teledu, ond mae hynny'n popeth.


Sai'n moyn fy mlog i ddechrau bod political, wel except am barn anwybodus am yr iaith, ond o'n i'n gwylio canlyniadau neithwr ac wnes i feddwl hyn:

Sai'n i gredu roedd 201,983 pobl pleidleisio UKIP yng Nghymru.

Mae UKIP moyn mwy pŵer i Lundain?

Atgoffwch i fi sut mae hyn wedi gweithio i Gymru i'r 700 mlynedd diwethaf te?

Wednesday, 21 May 2014

Taro'r Wal

Mis nesa bydda i'n wedi bod dysgwr i 2 mlynedd. Dylai bod yn hapus. Dw i'n gallu siarad gyda pobl yn fy ail iaith. Mae pawb yn dweud dw i'n gwneud sense. Dwi wedi dysgu fy mab Cymraeg ac mae e'n gallu deall. Chwarae teg, pan dw i'n disgwyl nol, dwi wedi dod ffordd hir.... Ond...

Dwi wedi taro'r wal ar hyn o bryd.

Rili taro'r wal.

Ar ol 20 mis gwaith galed, dwi wedi gwneud 15 munud o wersi yn 15 diwrnod nawr. Dw i'n dal yn siarad bob dydd. Dw i'n dal yn gwrando i Radio Cymru bob dydd. Dw i'n dal yn gwylio S4C bob dydd, felly dw i'n dal yn ymarfer yr iaith, ond, dwi ddim yn moyn dysgu rhywbeth newydd a sai'n deall pam. Wnes i jyst stopped cael mwynhau gwneud gwers.

Dwi wedi gwneud lot o gamgymeriadau ers dechrau dysgu, ond o'n i'n wastad cael hwyl trio siarad. Reit nawr, popeth yn annoying fi.  Pam? Falle, dw i'n wedi blino ar ol waith. Sai'n joio gwaith ar hyn o bryd, felly Falle does dim chwant arna'i gwneud dim byd pan dwi'n dod gytre. Neu, falle, mae'r iaith yn fwy galed nawr. Falle dwi wedi dysgu stwff hawdd i gyd ac dwi ddim yn capable o deall pethe galed? Sai'n gwybod, ond oes dysgwyr arall wedi teimlo fel hyn?


Bydd rhaid i fi dal ati.. . Dw i'n gwybod hyn, ond mae eisiau i fi dod o hyd fy motivation rhywle.. Paid becso, fydda'i ddim yn stop. Dw i'n caru siarad Cymraeg. Byddwch chi'n dal yn gweld fy nghymraeg rwtsh ar eich timeline chi!  Sai'n i wneud hyn jyst i fy hun.

Tuesday, 29 April 2014

Gwrando i Iwan Siarad Cymraeg Gwell Na Fi!

Dyma Iwan siarad tipyn bach o Gymraeg ( via proffil Facebook o fy nghath!!)

Mae e'n gwneud gwych, yn enwedig achos ei athro yn dwp iawn!

Iwan

Thursday, 24 April 2014

Cerddoriaeth Cymreig

Un o'r pethe gorau am ddysgu'r iaith yw gwrando i gerddoriaeth ar Radio Cymru. Nid achos pob can yn gwell na cherddoriaeth Saesneg (credu fi, mae rhai o fe total gash), ond achos mae'n gwneud i fi diddordeb yn cerddoriaeth unwaith eto.

Roedd cerddoriaeth yn bwysig iawn i fi pan on i'n iau. O'n i'n mewn 2 bands ar yr un pryd, chwarae drwms i un a bass i'r eraill. Os wnes i feddwl roedd band yn shit, wnes i ddim yn siarad gyda phobl wnaeth sydd hoffi nhw! Ac yna, wnes i adael Prifysgol, gadael y bandiau a chael job.

Pan o'n i'n dechrau gwaith, wnes i stopped gwrando i gerddoriaeth newydd, ac yna wnes i stopped gwrando yn llwyr. Roedd yn fwy bwysig clywed newyddion teithio yn y bore!

Pan wnes i ddechrau gwrando i Radio Cymru, o'n i'n cynnig cyfle gwneud fy marn i am caneuon. Wnes i deimlo fel o'n i'n 16 unwaith eto! Nawr dwi'n gwybod lot o bandiau newydd. Mae rhai o nhw yn wych, mae rhai o nhw yn crap, ond dw i'n diddordeb. Mae rhai o caneuon gwneud sense i fi, ond nid yw hyn yn bwysig. Mae can da yn da yn unrhyw iaith. A hefyd, ers wnes i ddechrau dysgu'r iaith, dwi wedi cymryd y gitar allan o'r cwpwrdd unwaith eto!

Wel, nawr dwi wedi gwrando lot o gerddoriaeth o 90au unwaith eto hefyd. Mae'n doniol beth dw i'n meddwl amdano fe nawr, fel dyn o 34. Mae Super Furry Animals dal yn gret nawr. Bob can. Ond, sai'n deall pam o'n i'n bothered gyda Stereophonics. Mae'n dim ond yr un can unwaith eto ac unwaith eto ac unwaith eto! Rhoi Y Bandana neu Yr Eira i fi bob tro!

Sunday, 13 April 2014

Gwrando i Bel-Droed yn Gymraeg

Popeth yn Gymraeg - wel i ddysgwr fel fi mae'n gwell dweud 'popeth  phosib' yn Gymraeg! Dw i'n siarad fel twat, dw i'n byw yn Lloegr a fy ngwraig i yn Saesnes, felly bydd rhaid i fi ddefnyddio Saesneg nawr ac unwaith eto!

Pan wnes i ddechrau dysgu, wnes i feddwl "Bydda i'n dysgu siarad am pethe dw i'n siarad am bob dydd, nage stwff mewn llyfr tecst." Dw i'n gwybod sut dw i'n meddwl. Taswn i'n diddordeb byswn i'n cofio. Mae'n yr un peth ym mhopeth. Dw i'n cofio lot o stwff am hanes, ond dim byd am gwyddoniaeth. Dw i'n gallu dweud i chi gyd bod Dinas Coventry guro Leeds yn Sheffield yn rownd gyn-derfynol Cwpan FA 1987 achos dw i'n diddordeb yn hyn. Sai'n cofio simultaneous equations achos sai'n rhoi ffyc hedfan!!
 
Ond, pan dw i'n meddwl amdano fe, sai'n siarad am llawer peth wahanol yn Saesneg.
Tu allan o waith, dw i'n siarad am Iwan, chwaraeon, dysgu'r iaith a wel, mae hynny'n popeth rili! Felly, mae tymor hyn, dwi wedi gwneud newid bwysig iawn.

Dwi wedi gwrando i'r chwaraeon ar radio ers yr 1980au. Dwi'n digon hen i gofio gwrando i bel-droed ar Radio 2. Wel, nawr, dw i'n gwrando yn Gymraeg. O'n i'n gyrru nol gytre o waith ddoe gwrando i'r gem Caerdydd. Falle dw i'n gwybod 1 allan o 10 geiriau, ond dw i'n gwybod geiriau bwysig, felly dw i'n gallu ddilyn gem digon hawdd. Mae'n teimlo gret fy mod i'n deall rhywbeth fel hyn (rhywbeth bwysig i fi) yn fy ail iaith.

Fydda'i byth yn fod fluent yn Gymraeg. Bydda i'n wastad meddwl yn Saesneg. Bydda i'n wastad cael ar goll mewn sgwrs gyda siaradwyr. Dw i'n deall hyn, ond, os dw i'n gallu gwrando, gwylio a siarad am chwaraeon yn Gymraeg, bydda i'n cymryd hwn!

Felly, dysgwyr arall, paid yn cymryd amser hir dysgu am treigladau, neu pa dweud yes neu no yn gywir. (Dw i'n dweud ie a na i bobeth beth bynnag!!). Dod o hyd rhywbeth eich bod chi'n hoffi, ond trio i wneud e yn Gymraeg... Mae'n suprising beth byddwch chi'n deall!

Wednesday, 9 April 2014

Cael plant yn Lloegr siarad Cymraeg!

Dw i'n gwaith i'r clwb rygbi Caerwrangon, mynd o gwmpas ysgolion hyfforddi rygbi, ond gwneud gwers mewn ystafell dosbarth hefyd.

Wel, dw i'n sgwennu y gwersau, felly o'n i'n meddwl, "Dw i'n gallu gwneud tipyn bach o Gymraeg yma!"40 munud siarad am rygbi yn Gymraeg. 20 munud gwneud poster rygbi yn Gymraeg, 60 munud chwarae rygbi. Gwers neis iawn!

Gwylio plant dysgu ieithoedd yn mor inspiring. So nhw'n care am camgymeriadau, neu disgwyl twp neu becso am ddim gallu gyda nhw siarad yn perffaith. Mae nhw'n jyst trio siarad. Fel lot o stwff, mae oedolion gallu dysgu o gwylio pobl ifanc!

Unrhyw amser dw i'n dysgu rhywbeth i unrhyw plentyn dw i'n teimlo gwych, ond, imagine sut mae'n teimlo i ddysgwr i ddysgu rhywun dweud rhywbeth fel " Cais gwych i Gymru gan George North." Mae rhai o nhw gwneud treigladau heb trio!

Fel dysgwyr, 'yn ni'n clywed lot o bobl dweud "Mae Cymraeg yn iaith galed iawn". Wel, dw i'n gallu dangos i chi gyd 60 plant yn Lloegr pwy sydd anghytuno gyda hyn. Ar ol 40 munud.. Gyda athro fel fi!!

Thursday, 27 March 2014

Cymraeg ar y Ffordd

Dw i'n gwneud lot o gyrru bob dydd. Gyrru rhwng Caerloyw a Chaerwrangon, gyrru i ysgolion wahanol, gyrru i gaeau rygbi.. Dw i'n meddwl dw i'n eistedd mewn fy nghar i 2 awr bob dydd.
Achos o hyn, lot o twats dod mewn fy myw i amser bach!

Sai'n patient... Yn aml, pan bydd eisiau i fi gael rhywle, dw i'n eistedd tu ôl i mae twpsyn pwy sy'n meddwl mae'n syniad da gyrru 20 milltir awr... Mae hyn yn gwneud i fi mynd boncŷrs. Wel, dwi'n rhegiwr* gwych, a pan stwff fel hyn yn digwydd, dw i'n rhegi i Gymru!

Heddiw rhywbeth weird, ond anhygoel yn digwydd ar ffordd i Bershore.. Roedd fenyw hen gyrru yn araf iawn. (Yn fy amdiffyn i, do'n i ddim yn gallu gweld mae hyn pan wnes i ddechrau gweiddi). Wnes i agor fy ngheg ac mae hyn yn dod allan:

"BETH Y FFYC WYT TI'N FFYCIN GWNEUD."

Dim Saesneg.. Do'n i ddim yn meddwl amdano fe achos o'n i'n crac iawn. Wel, sai'n approve o fy newis geiriau , ond, o'n i'n rhegi yn Gymraeg! Hapus iawn gyda hyn!

Nawr, mynd yn glouach, mae ffordd hyn 60 milltir awr!*Rhegiwr - My random guess for swearer.

Monday, 24 March 2014

O crap, mae pobl yn ofyn stwff i fi nawr!

Wel, mae stwff strange wedi bod yn digwydd i fi!

Dwi wedi reached lle ble dw i'n gallu siarad Cymraeg tipyn bach gwell na mae rhai o dysgwyr arall dw i'n nabod. Nid yw lot gwell, ond gwell none the less!

Fel mae'n digwydd, mae hyn yn gwneud i fi yn fwy ansicr.. Yn enwedig pan rhywun gofyn i fi rhywbeth am yr iaith..Beth yw mae peth cyntaf bod dod mewn fy brain pan rhywun wedi gofyn i fi helpu? Pam y ffyc wyt ti'n gofyn fi, sai'n gwybod dim byd!

Ond, fel arfer, bydd rhaid i fi stop bod twat mawr a derbyn responsibility.

Heddiw rhywun wedi dweud i fi, "Please correct my mistakes." Gofyn hyn i fi!?! Dwi wedi invented mwy camgymeriadau na unrhyw un yn y byd! Felly, wnes i ddweud fy mantra i hi - Paid becso!

Ie, sai'n gwybod yn fawr iawn, ond dw i'n gwybod un peth bwysig iawn. Dw i'n gwybod sut mae'n teimlo fel dysgwr.. Felly mae'n amser i man up.  Dave ydw i, dw i'n hapus i helpu!! :)

Friday, 7 March 2014

Stwff dwp dwi wedi dweud (3).. Wel, tweeted.

Dwi wedi swnio fel twpsyn dwywaith wythnos hyn.

Dw i'n defnyddio Twitter i siarad gyda phobl. Mae'n bwysig iawn trio cael stwff fy mod i'n wedi dysgu i sgwrs. Weithiau dw i'n gwneud camgymeriadau mawr.

Wel, blydi hashnod yn peryglus iawn i fi. Penwythnos diwethaf o'n i'n ar twitter ac wnes i weld lot o #cig2014. Wnes i feddwl oedd rhywbeth yn digwydd gyda Chig yng Nghymru!  Dw i'n gwybod am Can I Gymru hefyd, wnes i wylio sioe 2013. Lwcus, wnes i ddim yn sgwennu tweet fel "Beth yn drwg gyda Chig heno!"

Camgymeriad hawdd gwneud, a dwi wedi gwneud lot o camgymeriadau worse na hyn.

Un peth arall anodd iawn, wnes i anghofio pawb siarad Saesneg weithiau hefyd, neu gwylio rhaglen teledu yn Saesneg. Dw i'n jyst dilyn pobl pwy sydd siarad Cymraeg (ac mae rhai o bobl pwy sydd siarad Manaweg, Cernyweg neu Gaeleg hefyd), felly, dim Saesneg ar fy timeline rili.

O'n i'n darllen tweets a wnes i weld rhywun sgwennu #Dynamorevealed. Wnes i ddarllen hyn fel "dyn a mor, Eve Aled" felly o'n i'n chwylio i rhaglen am Eve ac Aled hwylio ar y mor rhwle!

Ie, dw i'n swnio fel prat pan dw i'n sgwennu amdano fe, ond, dw i'n hapus.. Falle tipyn bach o fy brain dechrau meddwl yn Gymraeg! Dw i'n dechrau darllen Saesneg fel Gymraeg.. Progress.

Nawr, dw i'n mynd sgwennu i BBC Lloegr am fy syniad gwych newydd. "Man and Sea - Eve and Aled sail around Britain." Ennillwr!

Saturday, 1 March 2014

Siarad am Poo!

Dw i'n trio siarad Cymraeg gyda fy machgen a) felly bydd e'n siarad iaith yn fwy hawdd na fi (gobeithio) a b) achos mae hyn yr unig ffordd dw i'n gallu ymarfer yng Nghaerloyw.

Wel, gallwch chi'n dychmygu mae rhai o'r stwff dw i'n dweud bob dydd. Heddiw o'n i'n newid ei glwt, a siarad wrtho fe ar yr un pryd.

Wnes i ddweud hyn..

"Wyt ti'n mynd i poo?"

"Na, dylen i dweud wyt ti'n mynd i boo.."

"Er, na, sai'n dweud hynny achos ni'n chwarae peek a boo! Sgwn i beth yw poo yn Gymraeg.. Poo yw poo dw i'n meddwl. Ugh, dwi ddim yn wybod. Falle, bydd rhaid i fi siarad am poo yn Saesneg!"


Siarad am poo a treigladau gyda Iwan. Oedd hyn beth o'n i'n meddwl bydde i'n gwneud, pan wnes i benderfynu dechrau dysgu iaith!

Wednesday, 26 February 2014

IwanDyma Iwan, fy mab. Dw i'n trio siarad yn Gymraeg gyda fe. Mae e'n gwneud mor gwych.

Cofiwch, mae e'n cael fi fel ei athro, ond mae e'n dal yn gallu deall 2 ieithoedd!

Mae'n teimlo neis pan dwi'n siarad gyda rhywun yng Nghymru, yn enwedig pan mae nhw'n deall beth dw i'n dweud. Ond, mae'n teimlo ardderchog pan dw i'n dweud rhywbeth wrtho fe ac mae e'n gallu deall.

Neithwr, oedd Iwan yn chwarae gyda stwff pan wnes i ddweud.
"Iwan, wyt ti'n gallu i gael e nol ar y bwrdd plîs?" Wnaeth e i neud e hefyd.

Y bore yma, wnes i ddweud wrtho fe " Iwan, dylen ni mynd i fyny y staer a brwsh dy ddanedd i?" ac mae e'n gadael y lolfa a dechrau dringo'r staer!

Dw i'n 34 a dw i'n dysgwr. Iwan yn 18 mis ac mae e'n siaradwr!

Sai'n rhoi llawer o stwff i Iwan. Bydda i'n byth yn gwneud lot o arian. Ond, falle, rhoi 2 ieithoedd iddo fe yn gwell na bob arian yn y byd i gyd. 

Dw i'n jyst dymuno oedd fy Nhadcu dysgu fy Nhad sut i siarad, achos bydde hynny'n gwneud popeth yn fwy hawdd i ni! 

Sunday, 23 February 2014

Cwestiwn Ddibwynt, ond, Mae'n Cwestiwn Mawr I Fi.

Mae 'na rhywbeth becso i fi, ond mae'n rhywbeth dwp iawn. Fel mae'n digwydd, mae'n rhywbeth bod gwneud dim gwahaniaeth i unrhyw un ond fi, ond mae'n dal yn rhywbeth dw i'n meddwl bwysig.

Dyma cwestiwn

Pryd i ddweud "Cymraeg" ar ieithoedd siarad ar Facebook.

Sai'n deall pam mae cwestiwn hyn gwneud i fi meddwl mor galed, ond dw i'n meddwl mae'n statement mawr.
Galla'i siarad Cymraeg?
Wel, dw i'n gallu siarad yn fwy na 2012, a mae gallu gyda fi i gael tipyn bach o sgwrs yn Gymraeg. Dw i'n gallu sgwennu fy mlog i yn Gymraeg, ond, dw i'n gwybod lot o camgymeriad yma hefyd. Dw i'n hapus gyda beth dw i'n gallu dweud ar hyn o bryd, ac i rhwyun pwy oedd crap ar ieithoedd yn ysgol dwi'n meddwl dwi'n gwneud yn dda iawn, ond, galla'i siarad Cymraeg? Beth yw'r ateb?

Dw i'n meddwl yn Saesneg. Pan dw i'n gwrando i'r Radio, neu gwylio S4C, a dwi'n clywed stwff dw i'n deall, dw i'n dal yn translate yn fy mhen. Os dw i'n gallu siarad Cymraeg, does dim eisiau i fi neud hyn, surely.

Bydd lot o bobl meddwl, pam wyt ti'n becso am hyn. Fydd dim pobl yn care beth ti'n sgwennu ar dy broffil Stop bod twat! A, chwarae teg, bydde i'n dweud hyn os rhywun yn dweud rhywbeth debyg i fi. Ond i fi, mae'n statement mawr am y lefel o dy iaith di i ddweud 'Siarad Cymraeg' ar proffil fel hyn. Mae disgwyliad am eich deall o'r iaith gyda'r statement, a sai'n teimlo fel digon deall gyda fi i dweud dim ond ddysgwr Cymraeg ar hyn o bryd. Dim optiwn i hyn ar Facebook, felly, mae'n aros Saesneg i nawr.

Pan dw i'n stop i fod twat a chael Cymraeg ar Facebook, mae'n amser dechrau becso am pryd gwisgo badge siarad Cymraeg!! 

Mae'n byth yn diwedd!

Monday, 17 February 2014

Deall Pan Pobl Cymryd Y Piss!

Bob dydd dw i'n gwrando i Radio Cymru pan dw i'n mynd i ac o gwaith. Mae'n defnyddiol iawn i ymarfer gwrando fel hyn, yn enwedig achos dw i'n rwtsh ar gwrando. Mae'n 32 milltir rhwng Caerloyw (gytre) a Chaerwrangon (gwaith), felly lot o amser gyda fi gwrando i geiriau a trio deall!    

Roeddwn i fynd i fyny y M5 y bore yma. Roedd hi'n smashing (smashio??) i lawr gyda glaw, rili drwm iawn. Dyma fi gyda wipers mynd yn glou, meddwl o un arall gyrru ofnadwy, pan dw i'n clywed cân dw i'n gwybod dechrau.. Roedd Ysbeidiau Heulog gan Super Furry Animals.

" Ha ha," wnes i ddweud i fy hun, "Rhywun wedi gymryd y piss yma!"

Ond, ar ôl meddwl amdano fe, mae'n moment of triumph i fi. Ie, mae rhywun yn cymryd y piss, ond, wnes i ddeall bod rhwyun yn cymryd y piss. Gwych.

Wednesday, 12 February 2014

Stwff bod dod allan o fy ngheg i mewn gwers

Ar fy nghwrs i, Say Something in Welsh, mae gwers yn gweithio fel hyn. Mae nhw'n dysgu i fi sut i ddweud rhywbeth yn Gymraeg, yna, mae nhw'n dweud stwff yn Saesneg ac mae rhaid i fi siarad nol yn Gymraeg cyn mae nhw'n dweud yr ateb. Mae'n modd wahanol i sut o'n i'n wedi dysgu previously, ac mae'n gweithio i fi.

Dw i'n trio i neud rhywbeth newydd pan dw i'n gwneud gwers.
Fel arfer mae rhaid i fi concentrate yn galed. Nawr, unwaith neu dwywaith wythnos dw i'n trio i neud gwers pan dw i'n gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd. Stwff fel darllen twitter, neu ddilyn pêl-droed ar tecst updates.

Pam? Wel, dw i'n meddwl bod bydd hyn yn test fy nhysgu. Sai'n meddwl pan dw i'n siarad Saesneg, dw i'n jyst siarad. Felly os dw i'n gallu gwneud gwers Cymraeg heb cymryd amser meddwl amdano fe, bydda i'n gwybod fy mod i'n deall.

Dw i'n meddwl mae'n bwysig i fi, ond mae'n doniol hefyd. Dw i'n jyst agor fy ngheg a gobaith!

Wel, dyma rhai o'r pethe dwi wedi dweud noswaith hyn. Dw i'n gwybod  bydd dysgwyr o bob ieithoedd o gwmpas yr byd i gyd yn rhannu y teimlad!

"Gnuh"
" O yeah, I knew that."
" Beth y ffyc?"
"Why am I saying hoffi for everything?"
" Fuck me, it's bwyta, I fucking know that."
" Come on you prick YOU KNOW THIS"
"Woo Hoo"
"Pam, Dave?"
" Bwm, dwi wedi ffycin nailed that!"

Dysgu iaith, mae'n rewarding iawn, ond weithiau mae'n frustrating iawn!!

Friday, 31 January 2014

Pencampwriaeth 6 Gwlad - Pencampwriaeth 1 Iaith!

Felly mae Pencampwriaeth 6 Gwlad yn dechrau fory, a bydda i'n gwylio ar S4C i'r ail tymor. (Wel, apart o gem erbyn Ffrainc pan bydda i'n eistedd yn Stadiwm y Mileniwm.)

Sai'n mynd siarad am rygbi. Mae pawb cael barn am rygbi yng Nghymru ac mae'n amhosib dweud unrhywbeth diddorol! Mae'n y ffaith fy mod i'n gwrando i chwaraeon yng Nghymraeg yw'r pwynt bwysig i fi.

Wnes i drio dysgu yr iaith pan o'n i'n ar prifysgol, ond wnes i ffaelu. Dw i'n gwybod pam nawr. Lot o gwrs iaith ( ym mhob iaith) dechrau gyda sut i ddweud helo. Deall hyn ac symud ymlaen i siarad am tywydd neu gofyn directions... Wel, sori, ond mae hyn yn stop pobl dysgu iaith newydd. Yn enwedig ieithoedd fel Cymraeg neu Gaeleg.. Pam? Wel, os mae eisiau i fi gwybod ble yw mae gorsaf, probably mae'n bwysig i fi. Felly bydda i'n fumble yng Nghymraeg a miss trên? Na, bydda i'n gofyn yn Saesneg. Mae'n hawdd i fi.

Dw i'n moyn dysgu Cymraeg felly dw i'n gallu siarad am stwff dw i'n siarad amdano bob dydd yn Saesneg. Fy machgen, Rygbi, Pêl-droed, cymryd y piss allan o fy ngwraig i, cerddoriaeth a shit banter. Sai'n moyn mynd i Gymru a gofyn i bobl cwestiwn fel "Esgusodwch fi, ble mae Swyddfa Post." Dw i'n moyn eistedd yn dafarn a dweud, "Wel, Owen Farrell, mae e'n tipyn o coc."

Dw i'n siarad Cymraeg shit.. Dw i'n gwybod hyn. Ond, mae'n gwell i siarad shit am rygbi neu pêl-droed achos bydda i'n cadw siarad Cymraeg.. Ac, un diwrnod, pan dw i'n 65, falle bydda i'n siarad Cymraeg yn dda.. Dw i'n gwybod hyn i siwr... Taswn i'n dysgu sut i gofyn cwestiwn am directions faswn i ddim yn siarad Cymraeg i amser hir.

Mae peth diddorol i fi nawr - mae canlyniad yn dal yn bwysig i fi, ond deall rhywbeth Huw L-J neu Gwyn Jones neu Gareth Edwards wedi dweud yn mwy bwysig. Ac, ers dwi wedi dechrau meddwl fel hyn, mae tîm genedlaethol ennill bob gêm! Ac, os Cymru colli, falle bydda i'n dysgu lot o geiriau diddorol ar Twitter!

Sunday, 26 January 2014

Siarad Rwtsh Am Treigladau

Dw i'n dysgu am treigladau ar hyn o bryd.. Mae hyn y peth dysgwyr becso mwyaf amdano... Cyn dechrau dysgu dw i'n gallu cofio sefyll ar platfform gorsaf ym Mhontypridd a disgwyl ar sign. Reit yn blaen o fi " yng Nghaerdydd".  Fel lot o bobl, wnes i wybod enw o drefi a dinasoedd, felly wnes i wybod bod Cardiff - Caerdydd.. O'n i'n siarad gyda ffrind pan o'n ni'n aros i y trên.. ( Valley Lines, felly o'n ni'n aros amser hir obviously).. "I'd love to speak Welsh," wnes i ddweud, "but how the hell would I remember when Cardiff should start with a C an N or a G."

Dw i'n meddwl mae rhai o bobl colli enthusiasm i'r iaith achos byddan nhw'n eistedd mewn class a dysgu mutation tables. Ar fy nghwrs, Say Something in Welsh, fy athrawon dweud "Paid becso am treigladau,dweud beth 'ych chi'n teimlo yn gywir. Bydd pawb yn deall." 

Mae'n hawdd dweud. Dw i'n gallu cofio meddwl "ie reit, wrth gwrs, mae'n hawdd i chi dweud ond dw i'n y twat pwy sy'n gorfod ei neud e", ond mae hyn y advice gorau i bob dysgwyr. Dw i'n dweud beth swnio gywir i fi, ac usually, dw i'n gywir! Dwi wedi dysgu bod treigladau dim byd i fecso amdano. Bob tro dw i'n gwneud camgymeriad, dw i'n siaradwr gwell.

Wel, dyma beth dwi wedi ddysgu am treigladau. Gobeithio mae hyn gallu helpu rhywun rhywle.

1)Nid oes neb yn gofalu

2) Mae treigladau ddim yn anodd, achos mae nhw'n swnio yn gywir.

Beth yw'r pwynt becso.

Becso am trio dweud "Dy de di" Mae hyn yn blydi amhosibl .

Reit, dw i'n mynd gwneud diod.. Sut ti'n hoffi de duh dddd de du de dada da da, dy ffwcin duh de day de da...  

Thursday, 23 January 2014

Teimlo fel Bananaman

Mae na rywbeth gwych i fi am dysgu Cymraeg. Wel, na, chwarae teg ,mae na lot o pethau gwych am dysgu Cymraeg (neu unrhyw iaith rili). Bydda i'n trio (gyda fy ngeiriau limited iawn) sgwennu ar fy mlog i am mae rhai o'r stwff dwi wedi mwynhau ers dechrau.

Bydd unrhyw un pwy sy'n wedi darllen fy mlog i wybod dwi'n twat. Ond, dw i'n twat wahanol yn Gymraeg.

Mae 'Saesneg Dave' yn shy iawn, ac, tu allan o gwaith,  fydda'i ddim yn siarad gyda rhywun sa i'n gwybod. Byth. Ffaith. Y ysgol do'n i byth yn cael fy law i fyny. Wel, do'n i byth yn siarad gyda athrawon. Roedd yr un peth ar prifysgol, wnes i siarad i roughly 20 pobl... (ond, falle oedd hynny'n achos wnes i fynd i brifysgol ym Mhontypridd!?!) Fydda'i ddim yn ffonio pobl. Sai'n moyn pobl gwylio i fi, neu glywed fi, neu siarad i fi.. Dw i'n lwcus iawn bod fy ngwraig i ddechrau siarad i fi ar ein nos cyntaf, otherwise bydde i'n dal yn bod sefyll mewn y dafarn nawr! Dim problemau complex gyda fi, dw i'n jyst twat mawr.

Ond rhywbeth weird iawn yn digwydd i fi pan dwi'n trio i siarad yn Gymraeg. Bydda i'n siarad i bawb. Dw i'n hapus siarad. Dw i'n moyn siarad. Dw i'n mwynhau siarad. Bydda i'n gyrru 1 neu 2 awr i siarad gyda strangers. Dw i'n dechrau sgwrs!

 Mae'n fel dw i'n Eric o Bananaman, achos pan Dave siarad Cymraeg "an amazing transformation occurs."

Monday, 20 January 2014

Breakthrough Moment.

Mae rhywbeth bod newydd whacked fi reit ar fy wyneb i heno. Dw i'n moyn i ddweud rhywbeth i bob dysgwyr Cymraeg, heb confidence i siarad neu tweet yn Gymraeg.

Fel dysgwyr, o'n ni'n wastad becso am sillafu a gramadeg. Mae'n natural iawn, d'on ni ddim yn moyn bod disrespectful i'r iaith, felly o'n ni'n wastad defnyddio Google, neu geiriadur..

Pan 'yn ni'n meddwl o wneud hyn, gwneud rhywbeth cyn dechrau. Plîs.

Disgwyl ar eich tudalen Facebook.
Achos, os eich tudalen yn fel fy facebook, byddwch chi'n weld hyn.
Does neb yn Lloegr gallu sgwennu Saesneg yn gywir, ond, mae pawb dal yn deall..

Roedd hyn breakthrough moment i fi!


Sunday, 19 January 2014

Avoiding dysgwyr heb brifo ein teimladau ni. (Dim yn siwr am hyn - felly - Avoiding learners without hurting our feelings!)

Dysgwyr, 'yn ni'n broblem. Dyna chi, trio i neud dy waith di neu yfed dy beint i, pan rhywun fel fi dod mewn, clywed Cymraeg, butt in a chymryd 10 munud i ofyn rhywbeth dwp. Bydd hyn yn eich rhoi chi situation anodd. Siarad neu dim siarad. Dw i'n deall weithiau eich bod chi'n ddim yn moyn siarad... Dw i'n ignore strangers yn Saesneg. Os rhywun dod siarad gyda fi ar gorsaf, neu safle bws, dw i'n meddwl "Pwy yw mae twat hyn?" Ond, mae'n galed iawn i siaradwr Cymraeg i ignore dysgwr, achos bydd pobl yn wastad dweud bod dysgwr yn bwysig iawn i'r iaith.

Wel, dw i'n yma i helpu chi gyd... Dyma y 4 pethau i wylio am pan 'ych chi'n eistedd yn dawel joio dy goffi di, felly gallwch chi'n gwneud dy excuses a gadael cyn ni'n dechrau siarad i chi!

1) Bydda i'n wastad aros nol i 10 eiliad ymarfer yn fy mhen i beth dw i'n moyn dweud.

2) Weithiau dw i'n gallu siarad fel dw i'n gwybod beth dw i'n gwneud, ond, bydda i'n disgwyl lan. Dwi ddim yn gwybod pam, achos do'n i byth yn gweld geiriau ar y blydi ceiling.

3) Bydda i'n chwifio fy mreichiau fel windmill. Achos, chi'n wybod, os chi ddim yn cofio rhywbeth mae pawb yn gwybod bod chwifio eich breichiau chi gwneud yr ateb dod.

4) Gwrando i fy lais i. Sai'n stutter yn Saesneg.

Felly, dyna ni - Weithiau does dim amser gyda chi, neu ddim yn teimlo fel siarad? Darllen y body language a symud bant yn glou!

Thursday, 16 January 2014

Pethau dwp dwi wedi dweud (2)

Wel, dw i'n gwybod digon Cymraeg i gael sgwrs gyda rhywun, os so nhw ddim yn care os dw i'n twlid random Saesneg mewn. Dw i'n gwneud gwers 30 munud, bron bob nos. Dw i'n hapus iawn gyda fy nhysgu, ond, mae geiriau yn rhywbeth fel drug. Pan dwi wedi ddysgu rhywbeth dw i'n moyn mwy.

Dw i'n hoffi drio i work things out*  i fy hunan. Weithiau mae hyn yn gret. Wnes i ddysgu 'camgymeriad' o gwrando i bel-droed. Dw i'n hoffi clywed geiriau a trio gwneud plurals. Roedd teimlo yn wych pan wnes i guessed 'anrhegion' nage 'anrhegiau' achos it just sounded right! Cael pethau fel hyn yn gywir gwneud fi teimlo fel dw i'n dechrau deall yr iaith, nid unig i ddysgu fe.

Ond, weithiau, trio i wneud stwff heb Say Something in Welsh yn helpu fi yn peryglus iawn. Heb mae dwylo guiding o Iestyn a Cat dw i'n gallu cymryd fy hunan mewn tipyn mawr o trwbl.

Fel hyn i example.

Ar ol dysgu i 9 mis, o'n i'n desperate i siarad gyda Chymry. Felly, ar trip i Gymru, o'n i'n trio i dweud rhywbeth yn Gymraeg i bawb.. Ar ol lot o Bore Da a Diolch yn fawr, o'n i'n moyn cael mwy adventurous. Gan amser hyn dwi wedi dysgu "peth" a "rhywbeth" ar cwrs, a " "Lle" a "Rhywle" o teledu...  Reit meddwl fi, os Rhywbeth = Something, a Rhywle = somewhere, wel mae hynny'n gorfod gwneud Rhyw - Some.

Wel, os chi'n mynd i drio siarad iaith newydd i fenyw, dw i'n gallu meddwl o lot o peth gwell i ddweud na,

"Rhyw, plis"

At least wnes i ddweud plis.


* (Gweithio pethau allan? - dyw hyn ddim yn swnio gywir i fi)

Wednesday, 15 January 2014

Rant 1!

Cyn Nadolig o'n ni'n yng Nghil-y-coed i weld ffrindiau o fy ngwraig i . Wnaeth y dyn (Rhys) yn gofyn i fi "How's your Welsh coming on?" Wnes i ymateb "dal yn cachu, ond gwell na cyn wnes i ddechrau." Oedd e'n dweud "Sorry, I don't speak any Welsh". Digon teg, dim problem, felly wnaethon ni'n cael sgwrs da yn Saesneg.

Cyn amser hir, o'n i'n moyn gwybod pam dyw e ddim yn deall dim byd. Mae fe dod o Gymru, oedd e'n mynd i ysgol yng Nghymru ac wedi wastad byw yng Nghymru..

"Wnes ti neud Cymraeg yn ysgol?" dweud fi.
"Do, wnes i wneud e i pump mlynedd, ond, sa i'n deall dim byd nawr" wnaeth e ymateb.

Mae fe'n meddwl lot o bobl fel hyn yng Nghymru, pobl oedd sydd neud Cymraeg yn ysgol, ond dim yn cofio dim byd ar ôl gadael.  Pam yw hyn?

Wnaeth e meddwl mae ateb yn simple. " Wel oedd gwers yn diflas iawn, ac dyw athro ddim yn deall beth mae'n fel i dysgu'r iaith. Oedd e'n siaradwr cyntaf iaith ac wnaeth e ddim yn gwybod pam wnaethon ni'n struggle gyda rhywbeth bod iddo fe hawdd."

Mae'n pwynt diddorol iawn. Dwi wedi cofio fy struggle gyda Ffraneg yn ysgol. Mae GCSE gyda fi, ond pan dw i'n mynd i Frainc nawr dw i'n gallu dweud about un brawddeg cyn gorfod gofyn "Parlez-vous Anglais?" Mae'n yr un peth. Mae certificate yn dweud dwi'n gallu siarad Ffraneg, ond, sai'n i neud e. Wnaeth fy athrawes yn dysgu fi yn dda? Wel ie, achos wnes i passed fy arholiad i, ond wnaeth hi dysgu fi i siarad Ffraneg yn reality? Na. Rhys a fi - Iaith wahanol, ond experiences debyg iawn.

Felly beth yw'r ateb.

Mwy dysgwyr fel athro Cymraeg? Falle, dw i'n qualified athro a bydda i'n hapus gweithio mynd o gwmpas ysgolion dysgu Cymraeg, ond, bydda i'n gallu dysgu i'r required standard i blant? Falle na. Dw i'n gallu deall bob broblem i ddysgwyr (credu fi, popeth chi'n gallu neud wrong, dwi wedi neud wrong), ond dw i'n gallu deall yr iaith fel siaradwyr iaith cyntaf. Na, yn bendant! (Ond, ar ôl dweud hyn,  os rhywun yn Sir Fynwy moyn rhoi waith i fi, bydda i'n hapus gwrando!!)

Mae ateb yn mor hawdd.. Os chi'n moyn pobl ifanc cofio iaith ar ôl gadael ysgol, mae eisiau i gwers Cymraeg bod gwers gorau o'r wythnos. Dysgu unrhyw iaith gallu fod lot o hwyl. Dylen ni dysgu pobl ifanc i siarad am pethau mae nhw'n hoffi. Anghofio gramadeg, anghofio treigladau, bydd hyn yn dod  yn hawdd nes ymlaen. Gramadeg yn hawdd os ti'n gallu ymarfer siarad am pethau diddorol.

Os oedd fy gwers Ffraneg am pêl-droed, rygbi a cherddoriaeth, bydde gallu cofio lot mwy nawr. Dw i'n gwneud hyn nawr, fel oedolion. Gwylio a gwrando i chwareon yn Gymraeg wedi yn helpu fi cofio beth dw i'n dweud yn gwers. Bydd pobl arall yn hoffi pethe arall, ond pam lai gwers Cymraeg am coginio, teledu, ffilmiau etc/ Dw i'n siwr bydd hyn yn gweithio yn ysgolion.  Mae'n gwell na gofyn directions, neu siarad am tywydd yn bendant! Os rhywun gallu express eu hunain yn iaith newydd, mae hyn yn mwy bwysig na TGAU grade.

Beth 'yn ni'n moyn glywed? Pobl fel fy ffrind Rhys - gyda certificate o GCSE, neu pobl pwy sy'n gallu siarad yn reality?

Monday, 13 January 2014

Pethau dwp dwi wedi dweud (1)

Mae dim pwynt dechrau dysgu iaith heb mae'r gallu gyda chi chwerthin am camgymeriadau.. Yr unig broblem - amser mwyaf do'n i ddim yn wybod wnes i wneud camgymeriad nes amser hir ar ôl.
Wel, dwi'n meddwl dylen i wneud permanent record o pethau dwp bod dod allan o fy ngheg..

Dw i'n meddwl mae'n galed i bobl pwy sy'n byth yn dysgu unrhyw iaith i ddeall y panic mawr bod dod mewn fy brain i pan dwi wedi ddechrau sgwrs gyda rhywun. Fy brain dim yn gallu meddwl yn digon glou. Dw i'n meddwl yn Saesneg, felly bob tro rhywun siarad i fi dw i'n gwneud hyn. Gwrando i Gymraeg > trio i translate i Saesneg > meddwl o ateb yn Saesneg > translate nol i Gymraeg > Agor geg a gobaith mae swn gywir dod allan! Bob 5 eiliad... Weithiau fy brain mynd blank. Pan mae hyn yn digwydd Mae'n 3 opsiynau wahanol agor i fi.
1) Mynd nol i Saesneg
2) Aros yn dawel
3) Agor fy ngheg i a gobaith i'r gorau

Dim pwynt yn opsiwn 1. Dw i'n gwybod dw i'n gallu siarad Saesneg. Dim pwynt gyda opsiwn 2 achos dwi ddim yn hoffi dawel awkward. Opsiwn 3 yw'r ateb, bob tro. Ond, gan dewis mae ffordd hyn, dw i'n gallu swnio fel twll dîn ceffyl. (Horse's arse? Mae'n phrase poblogaidd iawn yn Gorllewin Lloegr)


Felly, dyna ni, dwi wedi dweud hyn mewn siop.

" Faint o Ariannin yw hyn?"

Faint o blydi Ariannin.. Dw i'n twat yn llwyr! Falle dylen i ddechrau defnyddio gwlad De Americanaidd yn bob sgwrs. Dw i'n mynd i'r archfarchnad fory. "How much Argentina is that pal?"

Helo

Dave ydw i. Dw i'n dysgwr Cymraeg o Gaerloyw. Wnes i feddwl bydde i'n sgwennu am fy nhaith i ddysgu.

Disgwyl cangymeriadau, gramadeg rwtsh, treigladau random a straeon diflas iawn...